Algemene voorwaarden NOIZZZ Audiovisuele diensten

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Dienstverlener: Gerwin de Keijzer handelend onder de naam NOIZZZ Audiovisuele
diensten gevestigd te Stompetoren geregistreerd onder KVK 8754837 te Alkmaar.
1.2. Afnemer: iedere (rechts)persoon, die met dienstverlener een overeenkomst aangaat, dan
wel aan wie dienstverlener een aanbieding doet, en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
1.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen dienstverlener en afnemer tot stand
komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
1.4. Prestatie: alle (rechts)handelingen, waaronder de (af)levering van zaken en/of diensten
dan wel een deel daarvan, welke dienstverlener op grond van een overeenkomst
verricht
1.5. Locatie: de plaats(en) waar dienstverlener de prestatie dient te verrichten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door dienstverlener verstrekte
offertes, gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, alsmede geaccepteerde
opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle
(rechts)handelingen (inclusief nalaten) van dienstverlener en afnemer ter zake.
2.2. Afnemer staat dienstverlener toe voor de uitvoering van het bepaalde in de
overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van dienstverlener.
De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden, in het kader
van de uitvoering van op dienstverlener rustende verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst, geleverde prestaties.
2.3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden
binden dienstverlener enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen
uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen dienstverlener en afnemer zijn
overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen
hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
2.4. Indien en voor zover afnemer bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het
sluiten van een overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de
Algemene Voorwaarden van dienstverlener, teneinde deze algemene voorwaarden op
de overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden
dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn
indien dienstverlener deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en
schriftelijk heeft aanvaard.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, na tussenkomst van een
gerechtelijke instantie, nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van
toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1. Alle door dienstverlener verstrekte offertes, gedane aanbiedingen alsmede verstrekte
prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Voorts zijn zij
geldig gedurende 30 dagen, tenzij de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding
bevat.
3.2. Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten,
vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Deze opgaven zijn
slechts bindend indien en voor zover dit uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen.
3.3. In aanbiedingen gaat dienstverlener ervanuit dat alle zaken in de gebruikelijke uitvoering
geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden
verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende
gedetailleerd aan dienstverlener te worden opgegeven, opdat dienstverlener daarmee,
voor zover mogelijk, rekening kan houden. Dienstverlener zal in de aanbieding expliciet
vermelden of en in hoeverre met de bijzondere omstandigheden en eisen door haar
(dienstverlener) rekening is gehouden.
3.4. Aanbiedingen, alsmede door dienstverlener (of in opdracht van dienstverlener)
vervaardigde rapporten, adviezen, tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, software
en berekeningen zijn eigendom van dienstverlener en mogen zonder toestemming van
dienstverlener niet aan derden (ook niet in kopie) worden verstrekt, noch mogen zij aan
een derde ter inzage worden verstrekt.
3.5. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om opdrachten en/of bestellingen zonder
opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4. Overeenkomsten

4.1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat het welk door een derde wordt
aanvaard, heeft dienstverlener het recht het aanbod binnen twee werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
4.2. Afnemer zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging
van de overeenkomst ontvangen van dienstverlener. Afnemer dient de
opdrachtbevestiging, dan wel de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst, binnen
7 dagen na ontvangst voor akkoord ondertekend aan dienstverlener te retourneren.
4.3. Indien partijen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende
afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn
indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Voorts geldt dat
toezeggingen die door personeel van dienstverlener en/of door dienstverlener
ingeschakelde derden zijn gedaan, dienstverlener slechts binden indien deze
toezeggingen schriftelijk zijn vastgelegd en door de rechtsgeldige vertegenwoordigers
van dienstverlener te voor akkoord zijn getekend.
4.4. Indien partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst een aanvulling wensen van
hetgeen is overeengekomen, zal de additionele prestatie pas worden verricht nadat de
aanvullende overeenkomst is getekend.

Artikel 5. Annuleren overeenkomst

5.1. Annulering van de overeenkomst door afnemer is uitsluitend mogelijk, indien zulks
schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van het verlenen van Diensten en/of
het verrichten van de prestaties. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in
geval van annulering te allen tijde alle gemaakte voorbereidingskosten door
dienstverlener te aan afnemer in rekening worden gebracht.
5.2. Vindt annulering plaats na 15 werkdagen vóór het begin van het verlenen van Diensten
en/of het verrichten van de prestaties, dan is afnemer, naast de voorbereidingskosten,
een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 50% van de
overeengekomen vergoeding/prijs. Vindt annulering plaats later dan 5 werkdagen voor
het begin van het verlenen van Diensten en/of het verrichten van de prestaties dan is
afnemer de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.
5.3. In geval van annulering is afnemer, ongeacht het tijdstip van annulering, gehouden de
kosten die dienstverlener te uit hoofde van en in verband met de, geannuleerde,
overeenkomst aan derden dient te voldoen, aan dienstverlener te te vergoeden.

Artikel 6. Levering en Levertijden

6.1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.2. Dienstverlener te is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen
uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen
van betalingsverplichtingen van afnemer te vorderen.
6.3. Indien afnemer aan dienstverlener te nog enige betalingsverplichting heeft, in het
bijzonder indien facturen van dienstverlener te door afnemer nog geheel of gedeeltelijk
onbetaald zijn, is dienstverlener gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten
totdat afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
6.4. Dienstverlener is bevoegd de prestatie geheel of gedeeltelijk te leveren door middel van
(zaken van) derden.

Artikel 7. Meerwerk

7.1. Indien in de overeenkomst is vastgelegd dat dienstverlener werkzaamheden dient te
verrichten, is dienstverlener bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met
aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan dienstverlener redelijkerwijs
had kunnen voorzien en/of verband houdende met het feit dat op andere dan
gebruikelijke uren gewerkt moest worden en/of verband houdende met vertraging in de
uitvoering van de werkzaamheden, welke niet aan dienstverlener kan worden
toegerekend en ook anderszins niet voor haar rekening dient te komen, als meerkosten,
naast de overeengekomen prijs, aan afnemer in rekening te brengen. Op basis van het
voorgaande is dienstverlener tevens bevoegd om de component arbeidsloon te
indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.

Artikel 8. Vergunningen e.d. en intellectuele eigendomsrechten

8.1. Afnemer zal voor zijn rekening zorgdragen voor het verkrijgen van alle toestemmingen,
vergunningen en ontheffingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst. Indien dienstverlener een aanvraag, ter zake het verkrijgen van
toestemming, dan wel een vergunning of ontheffing, verzorgt ten behoeve van afnemer,
geschiedt dit voor rekening en risico van afnemer.
8.2. Afnemer zal alle vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten, zoals
de Buma/Stemra rechten, welke verband houden met uit hoofde van de overeenkomst
op dienstverlener rustende verplichtingen voldoen. Afnemer zal zorgdragen voor
correcte afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrechtorganisatie en
dienstverlener vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken.

Artikel 9. Locatie

9.1. Indien de overeenkomst strekt tot het verrichten van werkzaamheden buiten het bedrijf
van dienstverlener, dan dient afnemer zorg te dragen voor goede bereikbaarheid van de
Locatie. Voorts dient afnemer zorg te dragen voor de benodigde voorzieningen ter
plaatse, waaronder elektrische aansluitingen alsmede goed werklicht. Indien en voor
zover nodig, stelt afnemer hulpwerktuigen (zoals bijvoorbeeld hijswerktuigen en
steigers) aan dienstverlener ter beschikking. Afnemer ziet er verder op toe dat
dienstverlener geen hinder of vertraging zal ondervinden van (werkzaamheden door)
derden op de bewuste Locatie.
9.2. Afnemer zal er tijdig voor zorgdragen dat dienstverlener de Locatie met de door haar
gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken via een deugdelijke,
verharde en voldoende brede weg.
9.3. Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voorvoldoende en beveiligde
parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient afnemer op
eerste verzoek van dienstverlener zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte
welke deugdelijk kan worden afgesloten voor de opslag van materialen en
gereedschappen van dienstverlener, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van het
bepaalde in de overeenkomst.
9.4. Afnemer zal ervoor zorgdragen dat dienstverlener bij het uitvoeren van de op haar
rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, niet zal worden gehinderd
door derden, zoals bijvoorbeeld het publiek. Derhalve zal afnemer voor zijn rekening en
risico tijdig zorgdragen voor voldoende assistentie en beveiligingspersoneel.
9.5. De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de
overeenkomst is opgenomen. Afnemer draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de
Locatie, opdat dienstverlener aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst kan voldoen.
9.6. De inrichting van de Locatie, in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een
optreden plaats vindt, en de elektriciteitsvoorziening ter plaatse dienen zodanig te zijn
dat dienstverlener aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst kan voldoen, zonder dat zij (dienstverlener) bijzondere voorzieningen
behoeft te treffen dan wel meerwerk behoeft te leveren. Voorts dient afnemer te
voorkomen dat de inrichting van de Locatie kan leiden tot schade aan zaken van
dienstverlener.
9.7. Afnemer zal ervoor zorgdragen dat dienstverlener direct na de overeengekomen
showtijd kan aanvangen met de afbouw van de door dienstverlener verhuurde of ter
beschikking gestelde zaken.
9.8. Alle door de afnemer dan wel op verzoek van afnemer door derden op de Locatie ter
beschikking gestelde zaken en goederen, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie,
geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door dienstverlener
gebruikt voor rekening en risico van afnemer.
9.9. Afnemer zal zorgdragen voor voldoende consumpties op de Locatie voor degene die
van de zijde van dienstverlener betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 10. Aanvaarding en reclame

10.1. Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na
ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten zullen onmiddellijk schriftelijk
aan dienstverlener worden gemeld. Indien dienstverlener niet terstond nalevering van de
zaken een klacht van afnemer ontvangt, worden de goederen geacht te zijn geleverd
zonder beschadiging, defecten en/of gebreken.
10.2. Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen zo spoedig
mogelijk na constatering te worden gemeld, zodat dienstverlener in staat is ter plaatse
de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken. Voorts geldt ten aanzien van
niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dat wanneer dienstverlener niet binnen 48
uur na levering van de zaken aan afnemer een klacht van afnemer heeft ontvangen, het
gebrek en/of defect ten tijde van de levering niet aanwezig wordt geacht, maar wordt
tussen partijen als vaststaand aangenomen dat dit gebrek en/of defect na levering is
ontstaan.

Artikel 11. Gebruik van verhuurde en/of ter beschikking gestelde zaken

11.1. Afnemer zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken
voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door dienstverlener
verschafte bedieningsvoorschriften en aanwijzingen. afnemer dient bekend te zijn met
de werking van de apparatuur. Derhalve wordt als vaststaand tussen partijen
aangenomen dat de door afnemer gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel
waarvoor de apparatuur wordt gehuurd. Het voorgaande brengt, onder meer, met zich
mee dat afnemer ter zake geen beroep op dwaling toekomt.
11.2. Het is afnemer behoudens schriftelijke toestemming van dienstverlener verboden
gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de
overeengekomen Locatie.
11.3. Het is afnemer niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan
derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van dienstverlener.
11.4. Dienstverlener heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat afnemer aan
zijn verplichtingen voldoet, waartoe afnemer dienstverlener of een door deze
aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de
gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.
11.5. Het is afnemer niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde
of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/of deze zaken te beschilderen
en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te
veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dienstverlener.

Artikel 12. Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken en herstel
oorspronkelijke staat:

12.1. Afnemer zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking
gestelde zaken, in dezelfde technische en uiterlijke staat, aan dienstverlener teruggeven.
Afnemer is aansprakelijk voor alle schade welke dienstverlener en/of een derde lijdt als
gevolg van het niet tijdig teruggeven van deze zaken.
12.2. Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door
dienstverlener op een Locatie zullen worden verwijderd en opgehaald, zal afnemer
ervoor zorgdragen dat dienstverlener de toegang krijgt tot deze Locatie op het
overeengekomen tijdstip.
12.3. Het moment van teruggave is het moment waarop dienstverlener alle door haar aan
afnemer ter beschikking gestelde zaken heeft ontvangen.
12.4. Indien dienstverlener afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het
aanbrengen van veranderingen en/of de beschildering c.q. het bespuiten dan wel het
aanbrengen van andere uiterlijke verandering aan de gehuurde en/of ter beschikking
gestelde zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze
zaken in de oorspronkelijke staat waarin zij verkeerden op het moment dat
dienstverlener deze zaken aan afnemer ter beschikking stelde, voor rekening zijn van
afnemer.

Artikel 13. Betalingen

13.1. Indien niet anders overeengekomen dient afnemer de overeengekomen prijs, zonder
korting of compensatie, à contant te betalen op het moment dat dienstverlener aan de
op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.
13.2. Indien is overeengekomen dat afnemer de overeengekomen prijs na ontvangst van een
factuur zal voldoen, dan dient afnemer de prijs, zonder korting of een beroep op
compensatie, te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.
13.3. Verrekening door afnemer van de door dienstverlener gefactureerde bedragen met een
door afnemer gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door afnemer
in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij
dienstverlener de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder
voorbehoud heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte
onherroepelijk is vastgesteld.
13.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is afnemer, zonder voorafgaande
ingebrekestelling, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente plus
administratie kosten verschuldigd. Voor zover in rechte vast mocht komende te staan
dat afnemer niet de wettelijke handelsrente is verschuldigd, is zij aan dienstverlener de
wettelijke rente verschuldigd plus administratie kosten.
13.5. Indien afnemer ook nadat zij door dienstverlener in gebreke is gesteld nalatig blijft om
de openstaande bedragen aan dienstverlener te voldoen, is zij naast het alsdan
verschuldigde totale bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met
de verschuldigde rente, tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke
incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld
op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
13.6. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen
die het langst openstaan. Dat is niet anders indien afnemer vermeldt dat de betaling
betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 14. Overmacht
14.1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd hetzij de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden,
zonder dat afnemer enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar
(dienstverlener) aanhangig kan maken.
14.2. Als overmacht aan de zijde van dienstverlener wordt, onder meer, aangemerkt:

 • Stakingen zijdens de werknemers van dienstverlener dan wel door haar ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden
 • Ziekte van werknemers van dienstverlener dan wel door haar ten behoeve van de
  uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden;
 • Maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan dienstverlener is gebonden;
 • Niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen;
 • Ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingezet
  transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze
  transportmiddelen;
 • Het ontbreken van de vereiste vergunningen of ontheffingen. Zoals aangegeven
  dient afnemer hiervoor zelf zorg te dragen;
 • (Toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van
  dienstverlener;
 • Diefstal van materialen benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Alsmede alle overige omstandigheden die dienstverlener beletten de overeenkomst
  tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van dienstverlener komen.

14.3. In geval van overmacht heeft dienstverlener het recht alle door haar aan afnemer ter
beschikking gestelde zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verzekering

15.1. Afnemer is, indien hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zaken onder
zich heeft die door dienstverlener aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter
beschikking zijn gesteld, vanaf het moment dat door dienstverlener aan hem zaken zijn
geleverd tot het moment van teruggave van deze zaken, aansprakelijk voor schade
welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.
15.2. Afnemer is, indien hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zaken onder
zich heeft die door dienstverlener aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter
beschikking zijn gesteld, voorts aansprakelijk voor alle door dienstverlener en/of derden
geleden schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies of het tenietgaan van
deze zaken en welke is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop
dienstverlener de zaken aan afnemer heeft geleverd en het moment waarop afnemer
deze zaken aan dienstverlener heeft terug geleverd.
15.3. Afnemer zal, indien hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zaken onder
zich heeft die door dienstverlener aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter
beschikking zijn gesteld, in geval van diefstal, verlies of schade aan de zaken welke door
dienstverlener aan hem zijn geleverd, hiervan direct melding maken aan dienstverlener.
Tevens zal afnemer in geval van diefstal of molestschade hiervan direct aangifte doen bij
de politie van de gemeente alwaar de diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar molest is
aangericht. Afnemer dient dienstverlener een kopie van deze aangifte te verstrekken.
15.4. Afnemer dient, indien hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zaken
onder zich heeft die door dienstverlener aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter
beschikking zijn gesteld, ervoor zorg te dragen dat alle door dienstverlener aan hem
geleverde zaken adequaat zijn verzekerd, tegen alle denkbare risico’s, gedurende de
periode dat hij de beschikking heeft over de geleverde zaken. Op verzoek van
dienstverlener dient afnemer dienstverlener een kopie van de polis en polisvoorwaarden
te verstrekken.
15.5. Indien dienstverlener zaken heeft gehuurd van derden teneinde aan haar verplichtingen
uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, en zij deze zaken aan afnemer ter
beschikking heeft gesteld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan
vrijwaart afnemer dienstverlener voor aanspraken van deze derden die verband houden
met schade aan deze zaken, dan wel schade veroorzaakt met deze zaken, en welke
schade is ontstaan in de periode dat afnemer de zaken van deze derden onder zich had.
15.6. Indien dienstverlener aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van
dienstverlener beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald, vermeerderd
met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen
uitkering krachtens deze aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 200.000.

Artikel 16. Verzuim en ontbinding

16.1. Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke
voor hem uit de met dienstverlener gesloten overeenkomst c.q. de wet mocht
voortvloeien, waaronder de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 12
van deze Algemene Voorwaarden, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is
dienstverlener gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of die
overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of
gedeeltelijk te ontbinden zonder dat dienstverlener tot enige schadevergoeding is
gehouden en onverminderd de dienstverlener verder toekomende rechten.
16.2. Indien afnemer in verzuim is, is hij aan dienstverlener verschuldigd de wettelijke rente
alsmede alle(buiten)gerechtelijke kosten die dienstverlener redelijkerwijs heeft moeten
maken teneinde de aansprakelijkheid van afnemer vast te stellen en/of het verkrijgen
van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2
BW.
16.3. In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van afnemer, stillegging
of liquidatie van het bedrijf van afnemer, dan wel, indien afnemer een natuurlijk persoon
is, onder curatele stelling van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van
rechtswege ontbonden zijn, tenzij dienstverlener afnemer binnen een redelijke termijn
meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende overeenkomst(en) te verlangen,
in welk geval dienstverlener zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de
betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is
gesteld, onverminderd de dienstverlener verder toekomende rechten.
16.4. Dienstverlener heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien er zijdens afnemer
sprake is van blijvende overmacht. Afnemer zal alsdan alle door dienstverlener
gemaakte en nog te maken kosten aan dienstverlener vergoeden.
16.5. In elk van de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen
van dienstverlener op afnemer onmiddellijk opeisbaar en is afnemer gehouden tot
onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken.
16.6. Afnemer dient dienstverlener onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op
roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan dienstverlener toebehoren en
welke afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft.
16.7. Afnemer dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct dienstverlener
hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de
overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van dienstverlener.

Artikel 17. Rechtskeuze en bevoegde rechter

17.1. De rechtsverhouding tussen dienstverlener en afnemer wordt beheerst door Nederlands
recht.
17.2. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of overeenkomst waarop
deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze
Algemene Voorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te
Alkmaar, met dien verstande dat deze forumkeuze het recht van dienstverlener om een
geschil te beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet laat.